Luteránskej evanjelická cirkev augsburského vyznania • okr. Nitra a okolie

Luterská evangelická církev a. v. v České republice

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Evangelická církev augsburského vyznání – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrk …

Evangelická církev augsburského vyznání je označení, které používá řada luterských církví, zejména ve střední a východní Evropě. Slovo evangelický odkazuje k evangeliím a k Písmu svatému, které je v luterských církvích „pravidlem a vodítkem, s nímž mají být veškeré nauky porovnávány, jakoby přiložené k ...

Evanjelická cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev

Evanjelická cirkev (príslušník sa nazýva evanjelik) môže byť: . v užšom zmysle: evanjelická cirkev augsburského vyznania (luteránska cirkev) v širšom zmysle: taká cirkev, ktorú (podľa jej názoru) charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium, t. j. cirkev, ktorá vzišla priamo z reformácie 16. storočia alebo cirkev, ktorá vznikla neskôr rozvinutím niektorých ...

Vilém Stonawski – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Stonawski

Ing. Mgr. Vilém (tiež Wilhelm) Stonawski (* 24. november 1926, Bystřice nad Olší – † 5. máj 2009, Český Těšín) bol luteránsky farár a prekladateľ poľskej národnosti. Bol biskupom Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania, neskôr biskupom Luteránskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČR.. Život. V duchovenskej službe Sliezskej cirkvi evanjelickej ...

Partnerské organizace – ECAV v ČR

ecav.cz/kategorie/ecav/kategorie/deni-v-cirkvi/p …

Partnerské církve. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Luterská evangelická církev a. v. v ČR. Slezská církev evangelická augsburského vyznání. The Lutheran Church – Missouri Synod. Organizace, kterých je ECAV v ČR členkou. Česká biblická společnost. Ekumenická rada církví v České republice.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev_au …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je kresťanská protestantská cirkev a druhá najväčšia cirkev na Slovensku.Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (luteránstvu).V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa Štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb, v roku 2011 5,9% celkovej populácie, t.j. 316 250 osôb a ...

Mgr. Norbert KMEŤ, CSc. - SAV

upv.sav.sk/mgr-norbert-kmet-csc

In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 209-210. ... Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2017, s. 95-119. ISBN 978-80-558-1246-5 Snaha obnoviť vzájomnosť a ...

(PDF) Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na ...

www.academia.edu/38611817/Cirkevn%C3%BD_zbor_Eva …

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Bystrica – Radvaň (1757) 1784 – 2013. Inventár archívneho fondu. Ján Jakubík. Tolerančný patent vydaný panovníkom Jozefom II. 25. októbra 1781 legalizoval v Uhorsku protestantské náboženstvá. Evanjelikom augsburského vyznania (ďalej a. v ...

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prvá čas ť POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI. VONKAJŠIE SYMBOLY CIR KVI. Článok 1 (1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len Evanjelická cirkev) je spolo čenstvom kres ťanov - evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prame ň viery a

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Cirkevne- …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Bratislava Palisády 46, 81106 Bratislava ... Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre Sládkovičova 12, 94901 Nitra. Farský úrad. Bohoslužby, usporadúvanie stretnutí farníkov, charitatívna činnosť.

DIPLOMOVÁ PRÁCA - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/745 …

ECAV - Evanjelická cirkev augsburského vyznania ECM - Evanjelická cirkev metodistická ERC - Ekumenická rada cirkví RKC - Rímskokatolícka cirkev ZEC - Združenie evanjelikálnych cirkví . 12 0 Úvod Preþo sme sa rozhodli pre písanie tejto témy v rámci diplomovej práce má niekoľko dô- ...

Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku

cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrk …

Evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku (slov. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku) je luteránská církev a největší protestantská církev na Slovensku.K církvi se v roce 2011 hlásilo 316 250 členů, což představuje 5,9 % populace Slovenské republiky.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelických cirkví augsburského vyznania vo svete, s ktorými všestranne spolupracuje. (2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilie o ich vzá-jomné dorozumenie a postupné zbližovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na ... - Zoznam

www.zoznam.sk/firma/2754371/Cirkevny-zbor-Evanje …

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre. Farský úrad. Bohoslužby, usporadúvanie stretnutí farníkov, charitatívna činnosť. Adresa: Sládkovičova 12, 94901 Nitra . Telefón: 037 6514 413. IČO: 34017488 . Zaradenie v katalógu: Cirkevné organizácie; Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a ...

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Ak ich chcete využívať naplno, dajte nám súhlas s ich používaním.

Panické Dravce – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Panick%C3%A9_Dravce

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 5,38 %: Gréckokatolícka cirkev 0,27 %: Reformovaná kresťanská cirkev 0,27 %: Evanjelická cirkev metodistická 0,13 %: Apoštolská cirkev 0,54 %: Bratská jednota baptistov 6,86 %: Cirkev adventistov siedmeho dňa 0,40 %: bez vyznania 8,75 %: nezistené ...

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rokoch 1918 ...

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

ANDREJ ŽITN ŇA – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 142 Pritom však musí brať do úvahy aj politickú a spoločenskú situáciu a definovať svoj vzťah k štátnej moci. Autonómia je zabezpečená zásadou, že každá moc vychádza v zásade z cirkevného zboru.

Odkiaľ sa vzala a čo učí evanjelická cirkev? - ECAV Bratislava

ecavba.sk/detail.php

Preto ECAV prijíma tri kresťanské vyznania (Apoštolské, Nicejské, Athanáziovo) – ku ktorým sa hlási celá kresťanská cirkev. Okrem týchto vierovyznaní sa ECAV hlási k vierovyznaniam z čias reformácie: Je to predovšetkým Augsburské vyznanie (AV), prečítané v r. 1530 pred cisárom Karolom V. V Augsburskom vyznaní ...

Vinodol – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vinodol

Nitra: Región: Dolná Nitra: Časti Horný Vinodol, Dolný Vinodol: ... Evanjelická cirkev augsburského vyznania 14 0.68 3.) Gréckokatolícka cirkev 6 0.29 4.) Reformovaná kresťanská cirkev 52 2.52 5.) Pravoslávna cirkev 1 0.05 6.) Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 2

395/2004 Z.z. - Dohoda medzi Slovenskou republikou ... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/395

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev na Slovensku, Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Cirkev bratská v Slovenskej republike, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,