Pobytové sociálne služby

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Sociální služby - Průvodce

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do ...

www.mpsv.cz/socialni-sluzby-1

Doporučený postup č. 2/2022, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

o sociálních službách“) stanoví, že sociální služby lze poskytovat pouze tehdy, je-li mezi klientem a poskytovatelem uzavřena smlouva, viz § 91, odst. 1: „O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb“.

www.mpsv.cz/documents/20142/1060378/2_DP_proces_uzav%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD_smlouvy_2_2022.pdf/37a0b6ec-013e-19f9-e6c3-5e0f3c4c8deb

Sociální služby v ČR – Wikipedie

Služby sociální péče. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby ...

cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby_v_%C4%8CR

Zařízení sociálních služeb - Česká správa sociálního zabezpečení

Zařízení sociálních služeb. Právní úprava – účinnost od 1. 2. 2018. Právní úpravu platnou od února 2018, konkrétně ustanovení § 116c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (z. č. 582/1991 Sb.), rozpracovala ČSSZ do pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny): pouze čtyři typy zařízení ...

www.cssz.cz/zarizeni-socialnich-sluzeb

Sociálne služby - Nitra

Mesto Nitra poskytuje sociálne služby cieľovým skupinám obyvateľov a spolupracuje s poskytovateľmi sociálnych služieb: ... pre ktoré je centrom pre deti a rodiny vykonávané pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Nitra môže poskytnúť do centra, v ktorom je dieťa ...

nitra.sk/socialne-sluzby/

Doporučený postup č. 04/2017, - Ministerstvo práce a sociálních ...

6 Pokud osoba podle § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas pak opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje podle § 91a. Za neprojevení souhlasu lze považovat jak situaci, kdy osoba s uzavřením smlouvy aktivně

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_postup_detence.pdf/4ce0bea2-cd46-1444-cf20-f75913a2d94e

Smlouvy, účtování a úhrady - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu (§ 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). ... Při ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby, musí poskytovatel vždy ...

www.mpsv.cz/smlouvy-uctovani-a-uhrady

Transformace pobytové sociální služby - cuni.cz

Transformace pobytové sociální služby Příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu Martina Schofferová, DiS. Katedra Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Hana ížková Studijní program: B7508, Sociální práce Studijní obor: Pastoraþní a sociální práce Praha 2018

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/99948/130230234.pdf

Veřejný opatrovník nesmí přenášet své povinnosti na poskytovatele ...

V minulosti se stávaly opatrovníky také pobytové sociální služby nebo jejich ředitelé, od r. 2014 to zakazuje občanský zákoník (§ 63 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Opatrovník je ustanoven k podpoře člověka při právním jednání, včetně hospodaření s majetkem.

www.ochrance.cz/aktualne/verejny-opatrovnik-nesmi-prenaset-sve-povinnosti-na-poskytovatele-pobytove-socialni-sluz/

22 A 59/2015 - 47 Sociální služby: pobytová sociální služba

V kontextu zjištěného skutkového stavu a navazujícího odůvodnění napadeného rozhodnutí citovaný výrok odpovídá zjištěnému skutkovému stavu, kdy žalobce poskytoval sociální služby pobytové, k nimž neměl registraci ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona o sociálních službách, když až rozhodnutím o registraci ...

www.zakonyprolidi.cz/judikat/ksos/22-a-59-2015-47

Sociální služby | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ...

Sociální služby jsou služby, které pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence, denní stacionář, chráněné bydlení či poradenství. Sociální služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tento zákon přesně vymezuje druhy ...

www.spmpcr.cz/socialni-sluzby

CSOP10 > Naše služby > Pobytové služby

Odlehčovací služby. Pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je klientům ...

www.csop10.cz/nase-sluzby/pobytove-sluzby.aspx

Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální ...

Jak správně citovat práci. VAŇHAROVÁ, Alena. Úkolově orientovaný přístup v praxi - orientace na pobytové sociální služby. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií.

theses.cz/id/md2rxq/

Doporučený postup č. 5/2018, - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Strana 5 z 36 Pro naplnění tohoto cíle je zvoleno řešení spočívající ve dvou krocích. Zaprvé se musí zohlednit dobrovolnost „na vstupu“ do zařízení, tedy při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále jen „smlouva“); pokud za člověka někdo rozhoduje, potom smí smlouvu při neprojevení souhlasu tímto člověkem uzavřít, jen je-li

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Doporuceny_postup_c._5_2018__kterym_se_nahrazuje_doporuceny_postup_c._04_2017__k_detencim_v_zari.pdf/3d8e2105-3e08-6a32-6574-ca74ab07097d

Vnitřní pravidla poskytování pobytové sociální služby Domova seniorů ...

pobytové sociální služby Domova seniorů Seč, s.r.o. Domov seniorů Seč, s.r.o. poskytuje, ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb.; o sociálních službách a v souladu s rozhodnutím o registraci KrÚ 62750 2015/OSV EO, z 2. 10. 2015, pobytovou a sociální službu.

www.dssec.cz/res/file/vnitrni%20pravidla%20DS.pdf

Vybrané ukazatele životního stylu uživatelů pobytové sociální služby

odstraněny třídní rozdíly. K formování nové koncepce sociální politiky a znovuobjevení sociální péče došlo až v druhé polovině 60. let 20. století. V době reálného socialismu byly sociální problémy často interpretovány jako „nemoci“, a proto byly medikalizovány. Do té

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15963/ungerov%C3%A1_2011_bp.pdf

Doporučený postup č. 4 /2013 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou nebo plnou úhradu nákladů. Znamená to, že výše úhrady je vymezena v první řadě kalkulací nákladů ... vyhodnocené potřeby péče pobytové služby, je proto nutné také na základě provedené kalkulace nákladů jednotlivých poskytovaných ...

www.mpsv.cz/documents/20142/225517/DP_fakultativni_sluzby_final.pdf/df2795f8-1884-8250-9d33-b08646da4a11

VNITNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DM SOCIÁLNÍCH ...

Sociální služba je poskytnuta na základě „Smlouvy o poskytnutí pobytové sociální služby“, uzavřené dle ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., mezi poskytovatelem a uživatelem, resp. jeho zástupcem. Službu nelze poskytnout: osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí

www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/vnitrni_pravidla_pro_poskytovani_pobytove_socialni_sluzby.pdf

Problematika umísťování osob do pobytové sociální služby „Dům na půl cesty“

Diplomová práce se zabývá problematikou umísování osob do pobytové sociální služby „Dm na pl cesty“. Teoretická þást práce se vnuje rodin a rodinnému prostedí, vymezuje ... umístní do sociální služby dm na pl cesty. Klíová slova: rodina, ústavní výchova, ochranná výchova, náhradní rodinná péþe, dm na pl cesty

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/43102/kurov%C3%A1_2018_dp.pdf